Medialogi Oy toteutti kuluneen kevään aikana APFI ry:lle Suomi tuotantopalvelumaana –selvityksen. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia tuotantopalveluja Suomessa pystytään tarjoamaan kansainvälisille elokuva-, televisio- ja mainostuotannoille. Tuotantopalveluilla viitataan tässä erilaisiin av-tuotantojen ydintoimintoja tukeviin palveluihin, joita ovat esimerkiksi kuvauspaikkojen etsiminen, kuvausten järjestäminen, kuvauslupien hakeminen, tuotannon valmistelu, kuvauskaluston vuokraus, roolitus ja erikoistehosteet. Selvitykseen kerättiin aineistoa sekä tuotantopalveluyrityksille suunnatulla kyselyllä että haastattelemalla alan kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita. Nostamme tässä esiin muutamia keskeisiä selvityksen tuloksia. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa: https://apfi.fi/ajankohtaista/suomi-tuotantopalvelumaana-selvitys/ 

Tuotantopalveluala kokonaisuudessaan on Suomessa vielä lapsenkengissä. Selvityksen aineistossa tämä näkyi esimerkiksi käsitteellisenä epätarkkuutena: tuotantopalvelujen ja varsinaisen sisällöntuotannon välinen raja on epäselvä. Monet tuotantopalveluja tarjoavat yritykset tekevät myös laajasti erilaisia sisällöntuotantoon ja tuotantopalveluihin liittyviä töitä, eikä varsinaisia tuotantopalveluyrityksiä ole toistaiseksi kovin montaa. Vaikka ala kansainvälistyy nyt nopealla tahdilla ja lähivuosina Suomeenkin on odotettavissa ulkomaisia toimijoita, ovat alan yritykset edelleen lähes kokonaan kotimaisessa omistuksessa. 

Tuotantopalvelujen kysyntä on kasvanut selkeästi muutaman viime vuoden aikana, sillä muun muassa av-alan tuotantokannustin on lisännyt Suomen houkuttelevuutta. Kasvanut kysyntä on osaltaan pakottanut alaa kehittymään nostamalla esiin suomalaisen toiminnan heikkouksia. Sekä alan ammattilaisten määrä että osaaminen ovat tällä hetkellä riittämättömiä. Erityisesti Suomesta puuttuu suuriin kansainvälisiin tuotantoihin liittyvää kokemusta ja osaamista. Myös toimenkuvat ovat suhteellisen eriytymättömiä kansainvälisiin tuotantoihin verrattuna. Vaikka suomalaisten tekijöiden toimenkuvien monipuolisuus on monessa mielessä etu, edellyttää kansainvälisesti tunnustetuksi tuotantopalvelumaaksi nouseminen myös ammatillista erikoistumista ja työnkuvien yhdenmukaistamista muiden maiden käytäntöjen kanssa. 

Osaamiseen liittyen haastatteluissa nousi niin ikään esille tarve kehittää alan koulutusta. Erityisesti tarvetta olisi täydennyskoulutukselle sekä kansainvälistä työkokemusta tarjoaville vaihto-ohjelmille tai vastaaville. Varsinaisen tuotanto- ja tuotantopalveluosaamisen ohella myös muiden palvelujen osaamista tulisi kehittää. Esimerkiksi suurten kansainvälisten tuotantojen osalta taloushallintoon liittyviin palveluihin olisi kiinnitettävä huomiota. 

Tuotantopalvelukyselyjä tulee tällä hetkellä Suomeen ympäri maailmaa. Kuvauspaikat eli lokaatiot sekä av-alan tuotantokannustin toimivat usein kyselyjen lähtökohtana. Suomen vahvuuksina nähdään erityisesti luonto, lumi ja jää sekä niiden hyödyntämiseen liittyvä osaaminen. Lisäksi suomalaisten työmoraalia pidetään hyvänä. Alueellisten palvelujen osalta esimerkiksi riittämätön majoituskapasiteetti nousi selvityksessä esille. Kaiken kaikkiaan palvelun tason nostaminen suuria kansainvälisiä tuotantoja tyydyttäväksi on ensiarvoisen tärkeää. 

Keskeisimmiksi jatkopohdinnan aiheiksi tässä selvityksessä nousevat ensinnäkin se, miten hyvä tuotantopalvelutoiminta varmistetaan ja toiseksi, millaisena tuotantopalvelumaana Suomen halutaan profiloituvan kansainvälisillä markkinoilla. Seuraavaa James Bond -elokuvaa saatetaan jonakin päivänä kuvata Suomessa, mikäli voidaan varmistaa riittävä osaaminen ja henkilöstön määrä, julkisen rahoituksen ylläpitäminen ja kehittäminen, toimiva tuotantopalvelujen infrastruktuuri ja koordinointi, alan tiivis sisäinen yhteistyö, asenneilmaston kehittyminen av-alaa tukevaksi sekä elokuvamatkailuun liittyvän potentiaalin ymmärtäminen ja hyödyntäminen.