Viime vuonna Medialogi Oy toteutti liikenne- ja viestintäministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän toimeksiannosta selvityksen, jossa kartoitettiin AVMS-direktiivin mahdollistaman maksuvelvoitteen mahdollisia vaikutuksia. Euroopan unioni on vastannut av-alan muutoksiin vuonna 2018 uudistetulla audiovisuaalisia mediapalveluja koskevalla AVMS-direktiivillä. Direktiivi antaa jäsenmaille mahdollisuuden velvoittaa mediapalvelujen tarjoajat osallistumaan eurooppalaisten teosten tuotannon rahoitukseen. Rahoitusosuuksia voidaan edellyttää myös sellaisilta mediapalvelujen tarjoajilta, joiden kohdeyleisöt sijaitsevat kyseisen jäsenmaan alueella, mutta jotka ovat sijoittautuneet muihin jäsenvaltioihin. Mahdollinen maksuvelvoite kohdistuisi siis sekä koti- että ulkomaisiin tilausmaksullisiin videopalveluihin.

Päätöstä maksuvelvoitteen käyttöönotosta ei ole Suomessa vielä tehty. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa ja arvioita velvoitteen mahdollisista vaikutuksista työryhmän työn taustaksi. Tarkastelun kohteena oli kolme eri toteuttamisvaihtoehtoa: 0) nykytilan säilyttäminen, 1) suorat investointivelvoitteet ja 2) kansallinen rahasto. Kunkin vaihtoehdon osalta selvitettiin sekä taloudellisia vaikutuksia, yleisiä vaikutuksia kansallisille audiovisuaalisille markkinoille että vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn kansainvälisillä audiovisuaalisilla markkinoilla. 

Tietoa ja arvioita eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksista tuotettiin sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen analyysin avulla. Analyysin pohjalta selvityksessä listattiin runsas joukko mahdollisia hyötyjä ja haittoja jokaisen toteuttamisvaihtoehdon osalta. Mikä tahansa toteuttamisvaihtoehto valitaankin, sen vaikutuksia tulisi pohtia mahdollisimman laajasti eri toimijoiden näkökulmista. 

Lisäksi selvitys sisältää runsaasti ajankohtaista perustietoa kotimaisen av-alan rakenteista ja toiminnasta. Raportti on kokonaisuudessaa luettavissa täällä. Työryhmän raportti löytyy täältä.