Please find the English version below!

Viime talven ja kevään aikana Medialogi teki Business Finlandille selvityksen audiovisuaalisen alan osaamistarpeista. Selvityksen taustana on Opetus- ja kulttuuriministeriön luovan talouden tiekarttatyö, jonka avulla tunnistettiin merkittäviä käynnissä olevia muutoksia luovan talouden kentällä. Yksi näistä muutoksista on voimakkaasti kasvava av-alan palveluiden käyttö. Luovan talouden sektorilla erityiseksi pullonkaulaksi kasvun kohdalla on havaittu osaajien vähyys sekä av-tuotannoissa että pelialalla.

Selvityksen raportti, Kotimainen av-ala kiihtyvässä muutoksessa. Pula osaajista kasvun esteenä, on juuri julkaistu Creative Business Finlandin kotisivuilla. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa, millaisia osaamistarpeita ja työvoimapuutteita av-alan tuotantoammateissa esiintyy sekä miten niihin nyt ja tulevaisuudessa pystytään paremmin vastaamaan. Selvityksen aineisto tuotettiin keskeisten av-alan toimijoiden ja oppilaitosten edustajien haastattelujen avulla joulukuun 2020 ja huhtikuun 2021 välisenä aikana. Lisäksi järjestettiin kaksi pyöreän pöydän keskustelua, joihin osallistui työnantajien, av-alan oppilaitosten, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin edustajia.

Esittelemme raportissa av-alan toimintaympäristöä, alan osaamisen nykytilaa sekä tämänhetkistä av-alan koulutusta ja siihen liittyviä haasteita. Haastattelujen ja pyöreän pöydän keskustelujen pohjalta olemme muotoilleet kolme kehittämisehdotusta alan osaajapulan helpottamiseksi:

 1. Alalle tarvitaan pysyvä, koordinoitu yhteistyöverkosto ammattioppilaitosten ja korkeakoulujen, muiden mahdollisten alan täydennys- ja aikuiskoulutusta tarjoavien tahojen sekä työelämän edustajien välille. Verkoston päätehtävänä olisi erityisesti elokuva- ja tv-alan koulutuksen kehittäminen, alan osaamistarpeiden ja -puutteiden tunnistaminen sekä koulutusten sisältö- ja määräennakointi. Lisäksi tulisi mm. varmistaa olemassa olevan osaamisen kehittyminen (jatkuva oppiminen), tuottaa alan koulutukseen ja työllistymiseen liittyvää dataa, kehittää tapoja poikkialaiseen- ja tieteelliseen yhteistyöhön sekä kehittää opintopolkuja.
 2. Osaamispulaan tulisi vastata lisäämällä koulutuksen volyymia, jotta tilannetta saataisiin nopeasti korjattua. Ala tarvitsee akuuteimmin osaajia työnjohdollisiin ja erikoistuneisiin tehtäviin. Lisäkoulutus on ollut tähän asti hyvin pistemäistä tietyn alueen tai tuotannon tarpeisiin rakennettua lyhytaikaista koulutusta. Oleellisinta olisi kyetä muodostamaan yhteinen näkemys siitä, miten av-alan työvoimapulaan voitaisiin vastata suunnitelmallisesti ja valtakunnallisesti. 
 3. Alan tulisi muodostaa yhteinen näkemys ja ymmärrys siitä, millaiset osaamisvaatimukset kussakin ammatissa tulisi olla. Mitä eri ammattinimikkeet pitävät sisällään erilaisissa ja erikokoisissa tuotannoissa? Miten ne vertautuvat kansainvälisiin ammattinimikkeisiin? Eri ammattien osaamisvaatimukset tulee päivittää sekä sisällyttää opintosuunnitelmiin ja tutkintoperusteisiin. Lisäksi kotimaisten ammattinimikkeiden ajantasaisuus tulisi tarkistaa.

Näiden lisäksi selvityksessä tuodaan esille myös muita kehittämiskohteita. Lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämisehdotukset olemme tiivistäneet seuraavasti:

Lyhyen aikavälin kehittämisehdotukset:

 • oppilaitosten ja työelämän edustajien välinen yhteistyöverkosto, joka keskustelee tavoitteista ja työnjaosta akuutissa tilanteessa
 • ammattinimikkeiden ja niiden osaamissisältöjen listaaminen ja kuvaaminen
 • nopeita, kohdennettuja alan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia (esim. erikoistumiskoulutus)
 • suuremman volyymin tarvelähtöistä täydennyskoulutusta valtakunnallisena yhteistyönä
 • työvoimakoulutusten kehittäminen ja toteuttaminen

Pitkän aikavälin kehittämisehdotukset:

 • av-alan osaamisenkehittämiskeskuksen perustaminen ja koordinaattoritoimijan nimeäminen
 • yleisesti av-alan koulutuksen kehittäminen (mm. ammattitutkintojen sisältöjen selkiyttäminen)
 • mentorointiohjelmien kehittäminen ja tukeminen
 • oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

Yhtenä selvityksen tavoitteena oli herättää keskustelua kotimaisen av-alan osaamisen tilasta. Aihetta voi siis kommentoida joko tämän postauksen alle tai sähköpostitse: medialogi@info.medialogi.fi

The lack of competent production staff is impeding the growth of the Finnish film and TV industry

During the past six months we have been working on a project for Business Finland. The final report of the project explores the prevailing lack of skilled workforce in Finnish film and television production and makes suggestions on how this shortage can be relieved. The project was initiated by the Ministry of Education and Culture and the Creative economy roadmap. The Creative economy roadmap identifies a number of ongoing developments in the creative industries. One of these developments is the increasing demand for the services of film and TV industry. However, the lack of skilled professionals is impeding growth both in TV and film industry and game industry.

The data for the report was collected between December 2020 and April 2021 by interviewing a number of key persons from production companies and educational institutions. In addition, we organised two roundtable discussions, which involved participants from the employers, educational institutions, the Ministry of Education and Culture, Finnish National Agency for Education, Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, and Business Finland. 

The report presents an overall picture of the operational environment of Finnish film and TV industry and the current state of competence and education in the field of film and TV production.  As the result of the interviews and roundtable discussions, we suggest three steps in order to reduce the lack of skilled workforce:

 1. A permanent, co-ordinated network of cooperation should be established between vocational schools, colleges and universities, other educational institutions and the industry. This network should aim at developing education in film and TV production, identifying deficiencies in competence in the field and anticipating the needs for future education in terms of volume and content. In addition, the network should ensure possibilities for lifelong learning, produce data about the education and employment in film and TV production, develop the forms of multidisciplinary cooperation and develop learning paths.
 2. The current lack of competent workers should be reduced by increasing the volume of education. There is an urgent need for new professionals in managerial and specialised positions. By far, the updating education has been very sporadic and only tailored for the short-term needs of the productions. It is essential to have a common understanding on how the shortage of competent labour can be fulfilled systematically on the national level.
 3. The industry should also have a common understanding on what kind of skills and knowledge is required in each profession. What do the different job titles entail in different productions of different sizes? Are they comparable to the international ones? The lists of skills required in each position need to be updated and included in the curricula and degrees of educational institutions.

The analysis also indicated other points of improvement. The short- and long-term propositions are summarized in the following:

Short-term propositions

 • establishing a network of cooperation between educational institutions and the industry in order to discuss the objectives and division of labour in the current situation
 • listing and describing job titles and their requirements
 • providing prompt training tailored according to the industry needs
 • increasing the volume of updating education on the national level
 • developing and providing vocational education for the unemployed

Long-term propositions

 • establishing a national skills development unit and appointing a co-ordinator
 • developing the overall education in TV and film production
 • developing and subsidising mentor programmes
 • developing apprenticeships

We are hoping to provoke a discussion about the topic, so all comments are welcome.