Mediaympäristömme on murroksessa. Liikkuvaa kuvaa ja erityisesti televisionomaisia sisältöjä (TV-like content) tuotetaan yhä enemmän erilaisilla alustoilla ja laitteilla. Media-alasta tuotetaan myös valtavasti tietoa: tilastoja, raportteja, taulukoita, katsauksia, puheenvuoroja ja podcasteja. Koska alan toimijoiden tärkeimpänä tehtävänä on uusien sisältöjen tuotanto ja jakelu, jää kaiken alaa koskevan tiedon todellinen potentiaali usein hyödyntämättä. Audiovisuaaliseen alaan erikoistuneet asiantuntijapalvelut voivat kuitenkin auttaa kehittämään alan kilpailukykyä. 

Miten audiovisuaalisten sisältöjen tuottajat hyötyvät asiantuntevista tutkimus- ja koulutuspalveluista? 

1. Tutkimustiedon luotettavuus 

Elämme totuudenjälkeistä aikaa. Oxford Dictionariesin mukaan se tarkoittaa, että tunteilla ja uskomuksilla on enemmän vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon kuin objektiivisilla faktoilla. Tutkimustieto on menettänyt merkitystään, kun kuka tahansa voi esiintyä oman elämänsä asiantuntijana. Tieteellisen tutkimuksen metodologian ja eettisten periaatteiden tunteminen antaa parhaat valmiudet suunnitella ja toteuttaa sinun tarpeidesi mukaisia tutkimushankkeita ja arvioida, miten luotettavaa ja objektiivista muiden tuottama tieto on.  

Suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen korkea taso oli pitkään kansallinen ylpeydenaihe ja Suomen tärkein vientivaltti. Kuluvalla hallituskaudella tätä kilpailuetua on heikennetty erilaisilla leikkauksilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön Työn murros ja elinikäinen oppiminen-raportin mukaan esimerkiksi luovien alojen koulutuksen taso vaihtelee eikä vastaa kaikilta osin työelämän vaatimuksia.  Audiovisuaalisella alalla on siis tarvetta täydennyskoulutukselle. Koska koulutus- ja konsulttitoiminnan kenttä on kirjava, tulee täydennyskoulutuksen laatua kuitenkin arvioida kriittisesti. Parhaiten työelämän nopeasti muuttuviin vaatimuksiin voidaan vastata kehittämällä alan käytäntöjä tutkimustiedon avulla. 

2. Ajansäästö  

Mahdollisuus ajasta ja paikasta riippumattomaan katseluun ja teknologian kehittyminen ovat synnyttäneet uusia tapoja tapoihin kuluttaa sisältöjä eri kanavissa ja jakelualustoissa. Yleisöt fragmentoituvat, kun median kulutusta eivät enää määrittele yhteiset välineet, tilat ja kellonajat. Koska katsojien tavoittaminen on yhä vaikeampaa, kotimaisten tuotanto- ja jakeluyhtiöiden täytyy kyetä ennustamaan katsojakäyttäytymistä, sisältötrendejä ja markkinoiden kehitystä entistä nopeammin ja luotettavammin. Alan kehitystä koskevia ennusteita ja tutkimuksia on kyllä saatavilla, mutta valtavan tietomäärän läpikäyminen, arvioiminen ja soveltaminen vaatii monenlaisia resursseja: aikaa, rahaa ja taitoa. Esimerkiksi me Medialogissa seuraamme säännöllisesti yli kahtakymmentä alaa käsittelevää uutiskirjettä ja raporttia. Lisäksi olemme kartalla uusimmista mediaa, suomalaisia ja tulevaisuutta käsittelevistä tutkimustuloksista.  

3. Sovellettavuus 

Globalisaation myötä koko mediakenttä ja erityisesti televisiotoiminta on viime vuosina kansainvälistynyt kiihtyvällä vauhdilla. Myös suurin osa media-alaa koskevien trendianalyysien tuottajista on kansainvälisiä toimijoita. Vaikka globaalien trendien seuraaminen on elintärkeää pienilläkin markkinoilla, sisällöntuottajien tulisi samaan aikaan tuntea oman kansallisen yleisönsä tarpeet ja toiveet. Kotimaisen media-alan läpikotainen tuntemus antaa työkaluja sekä suoraan asiakkaiden tarpeisiin vastaavien tilaustutkimusten toteuttamiseen että kansainvälisten tutkimustulosten soveltamiseen ja edelleen niiden jalostamiseen innovatiivisiksi kotimaisiksi sisällöiksi, jotka pystyvät menestymään myös kansainvälisillä markkinoilla. Nordic Noir on herättänyt poikkeuksellista kiinnostusta myös suomalasia mediasisältöjä kohtaan – näiden odotusten lunastamisessa kannattaa hyödyntää myös tutkimustietoa.   

Audiovisuaalisia sisältöjä onkin perinteisesti tuotettu lähinnä kokemukseen perustuvaa tietotaitoa sekä yritystä ja erehdystä apuna käyttäen. Alalla on havaittavissa sekä kasvupotentiaalia että mahdollisuuksia kansainvälistymiseen (Opetus- ja kulttuuriministeriön Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi -raportissa luova ala ja aineettoman arvon luominen onkin nostettu kotimaisen talouskasvun etulinjaan, mutta kansainvälisillä markkinoilla on onnistuttava jo ensimmäisellä yrityksellä. Oikein valituilla asiantuntijapalveluilla moninkertaistat mahdollisuutesi onnistua.